SAP

ความเชี่ยวชาญด้านการทำงานและเทคนิค

ผู้เชี่ยวชาญ SAP EDI ของเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP ด้วยทักษะด้าน IDOC และยังสามารถเป็นตัวกลางระหว่างทีม EDI และ SAP ของคุณได้

เพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การทำงาน

การบูรณาการข้อมูลใน
ระบบ SAP

การขาย และ การจัดจำหน่าย (SD)

การบริหารจัดการวัตถุดิบ (MM)

การจัดการโลจิสติกส์ (LE)

สถาบันทางการเงิน (FI)

การดำเนินการด้านโลจิสติก
ที่ซับซ้อน

กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อน

กระบวนการขนส่งสินค้า

การทำงานร่วมกับ Outsource

Just in Time (JIT) & Just in Sequence (JIS)

การดำเนินการออกใบแจ้งหนี้
แบบดิจิทัล

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (PT, ES, MX, ตุรกี, จีน…)

ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บเงินได้ด้วยตนเอง และ แบบย้อนหลัง (ลูกค้า และ ผู้ขาย/ผู้ผลิต)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

มีทักษะด้าน ABAP ในการปรับโปรแกรมการรวมข้อมูลของระบบ SAP

ABAP

การปรับแต่ง IDOC

การออกแบบตรวจสอบ IDOC

การปรับปรุง IDOCs Outbound

การควบคุมเพิ่มเติมในระหว่างการรวม IDOC Inbound

การจัดการโครงการ

การจัดการโครงการบูรณาการ

การออกแบบระบบหลัก

การเปิดตัวโมเดลหลัก

มาตรฐานของระบบ SAP

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน SAP หรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญ SAP EDI ของเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP ด้วยทักษะด้าน IDOC และยังสามารถเป็นตัวกลางระหว่างทีม EDI และ SAP ของคุณได้